Budget 2024

Procedure voor het aanvragen van budget bij Stichting Wijkoverleg Lievendaal:

 1. Bij het indienen van een aanvraag voor subsidie conformeert de aanvrager zich te houden aan deze procedure.
 2. Het project of evenement moet voldoen aan de uitgangspunten welke het wijkoverleg heeft gesteld.
 3. De beoordeling van de aanvraag ligt bij de onafhankelijke budget commissie en is niet discutabel.
 4. Budget commissie bestaat uit niet belanghebbenden van de aanvragen, anders dat zij inwoners zijn van de wijk Lievendaal.
 5. De aanvraag moet vóór 31 september van het voorafgaande jaar zijn ingediend.
 6. De aanvraag moet betrekking hebben op de inwoners van de wijk Lievendaal.
 7. De aanvrager moet meerderjarig zijn.
 8. De aanvraag moet duidelijk geformuleerd zijn en voorzien van naam, adres en handtekening.
 9. Buurtfeesten moeten centraal georganiseerd worden in Lievendaal en bedoeld zijn voor alle Lievendalers.
 10. Het evenement mag niet “wijk overstijgend” zijn.
 11. Nagaan of er voldoende draagvlak is bij de bewoners voor dit project en of dit in verhouding is met het aantal deelnemers (bewoners) / aanvraag budget.
 12. Inkomsten en uitgaven moeten gespecificeerd zijn vermeld en meegestuurd worden met de aanvraag.
 13. Wanneer een overeenkomstige aanvraag reeds eerder is aangevraagd, dan dient de aanvraag voorzien te zijn van de resultaten betreffende inkomsten en uitgaven van de eerdere aanvraag.
 14. Aanvraag mag niet leiden tot persoonlijk gewin.
 15. Aanvraag geschiedt middels het daarvoor bestemde budgetaanvraag formulier (zie www.lievendaal.info),
 16. Stuur het aanvraagformulier samen met de begroting (gespecificeerde inkomsten/uitgaven bijlage), vóór 31 september naar het algemeen emailadres van Stichting Wijkoverleg Lievendaal: wijkoverleglievendaal@gmail.com
 17. Niet tijdig ingediende aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.
 18. Een onafhankelijke budgetcommissie beoordeelt de aanvragen en kent deze geheel of gedeeltelijk toe of wijst deze af. Op volgorde van binnenkomst worden de aanvragen beoordeeld. Het voorstel van de budgetcommissie wordt ter beoordeling aan het bestuur van Stichting Wijkoverleg voorgelegd; zij nemen een officieel besluit over de verdeling van de subsidies.
 19. De aanvrager wordt door Stichting Wijkoverleg Lievendaal z.s.m. door middel van een email/brief op de hoogte gebracht van de uitslag.
 20. BELANGRIJK: Binnen één maand nadat het evenement heeft plaatsgevonden vindt er een financiële en inhoudelijke verantwoording plaats d.m.v. facturen en moet ook het restbedrag binnen 1 maand na de activiteit teruggestort zijn op rekening van Stichting Wijkoverleg Lievendaal. Worden er geen bonnen overlegd dan zijn deze bedragen niet te declareren en komen de kosten voor eigen rekening.

Procedure aanvraag subsidie voor nieuw op te starten projecten:

 1. Een nieuwe activiteit kan gedurende het gehele jaar en te allen tijden worden ingediend bij Stichting Wijkoverleg Lievendaal via wijkoverleglievendaal@gmail.com
 2. Aanvraag indienen volgens bovenstaande procedure.
 3. Het bestuur Stg. Wijkoverleg Lievendaal neemt een beslissing tot het wel/niet toekennen van subsidie.

Note: In verband met de jaarlijks verminderde toekenning van het buurtbudget vanuit Gemeente Eindhoven voor onze wijk, zullen wij, extra rekening moeten houden met onze uitgaven en alles goed in overweging moeten nemen.

Budget aanvraagformulier 2023 in Excel: Budget-aanvraagformulier-activiteit-evenement-2024.xlsx